PARTEA II - PRINCIPALELE DIRECTIVE ŞI OBIECTIVE ALE STRATEGIEI REGIONALE

Strategia Regională a AC privind Dialogul şi Cooperarea Interculturale în Europa de sud-est vizează realizarea obiectivelor menţionate în Preambul şi în Partea I, având scopul de a încuraja pacea durabilă, dezvoltarea şi drepturile omului pentru toţi, precum şi relaţiile de bună vecinătate în regiune.

În prelungirea cadrului general al Alianţei, reiterat în Preambul, această Strategie Regională are la bază idealurile şi principiile Cartei Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenţiei Europene asupra Drepturilor Omului, Convenţiei-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Convenţiei Culturale Europene precum ale altor Declaraţii, Rezoluţii sau Recomandări ale Consiliului Europei, şi anume “Carta Albă a Dialogului Intercultural - Să trăim împreună în egalitate şi demnitate” precum şi ale Actului Final de la Helsinki şi documentele relevante ulterioare ale OSCE.

De asemenea, în cadrul acestei Strategii Regionale sunt fructificate angajamentele exprimate în diverse Declaraţii adoptate de către Şefii de Stat ai ţărilor din Europa de sud-est în cadrul Forumurilor Regionale organizate de UNESCO pe tema Dialogului Între Civilizaţii (Ohrid 2003, Tirana 2004, Varna 2005, Opatija 2006, Bucureşti şi Sibiu 2007, Atena 2008 şi Cetinje 2009) precum şi în Carta pentru Cooperare Culturală a Ministerelor Culturii din Europa de sud-est, semnată la Copenhaga în anul 2005, şi în Conferinţele Ministeriale anuale privind Patrimoniul Cultural din sud-estul Europei pe tema “Patrimoniul Cultural: o punte către un spaţiu comun”.

Această Strategie Regională porneşte de la reafirmarea angajamentului CoE şi al Comisiei Europene de a continua Procesul Ljubljana prin programul regional comun din domeniul patrimoniului cultural şi natural în vederea promovării reconcilierii, a dialogului intercultural şi a procesului de dezvoltare în sud-estul Europei.

De asemenea, această Strategie Regională are în vedere procesele continue şi iniţiativa ce vizează intensificarea cooperării regionale, şi anume în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de sud-est (SEECP) şi al Consiliului pentru Cooperare Regională (RCC), ce contribuie la promovarea în continuare a unei mai bune înţelegeri şi a dialogului între diferite culturi şi religii, a demnităţii popoarelor şi a respectului pentru diversitatea naţional lingvistică, culturală şi religioasă a acestora.

Această Strategie Regională are la bază realizările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est în cultivarea păcii, democraţiei, respectului pentru drepturile omului, a prosperităţii economice şi securităţii în regiune. Realizările Grupului de Lucru Educaţie şi Tineret din cadrul Pactului de Stabilitate în promovarea activă a problemelor educaţiei şi tineretului din regiune, în special în contextul dialogului privitor la politică, al construirii capacităţii şi al schimbului de bune practici sunt de o importanţă specială pentru această Strategie, precum şi acţiunile ce sunt în prezent continuate de către Consiliul pentru Cooperare Regională ca structură ce succede Pactului de Stabilitate, în special în domeniul cooperării regionale în probleme de educaţie prin Grupul de Lucru al Consiliului de Cooperare Regională pentru Cultivarea şi Construirea Capitalului Uman (Regional Cooperation Council Task Force Fostering and Building Human Capital) şi Iniţiativa Novi Sad.

Această Strategie Regională are în vedere şi Declaraţia Comună a Ministerelor Educaţiei din Europa de Sud-est cu privire la “Construirea Capitalului Uman şi Promovarea Diversităţii prin Dialog, Creativitate şi Inovaţie” (Oslo 2008), precum şi angajamentul faţă de cooperarea regională în educaţie luat prin Protocolul de Acord dintre Ministerele responsabile pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cercetare din Europa de Sud-est (Istanbul 2007). În acest sens, Iniţiativa pentru Reformă în Educaţie din Europa de sud-est (ERI SEE) ca principalul cadru de implementare a Acordului şi platformă de cooperare regională în domeniul educaţiei trebuie îmbunătăţită în continuare, urmând să ajungă o reţea cu adevărat regională.

În plus, această Strategie Regională va promova, susţine şi asigura continuarea activităţilor regionale întreprinse sub umbrela Alianţei Civilizaţiilor sau de către partenerii acesteia, în cadrul Planurilor Naţionale ale ţărilor din regiune sau al altor iniţiative din domeniu, cum ar fi apropiatul Summit al Şefilor de Stat din Europa de sud-est organizat de UNESCO ce va avea loc în Istanbul în 2010 şi Cea de-a Doua Conferinţă Mondială pentru Dialog între Religii şi Civilizaţii programată pentru 2010 în Ohrid şi Forumul de la Tirana din 2009 pentru Dialog Inter religios.

De asemenea, această Strategie Regională va pune în practică priorităţile Planurilor de Implementare ale Alianţei, angajamentele luate în cadrul Forumurilor Alianţei, şi anume în Madrid (ianuarie 2008) şi în Istanbul (aprilie 2009), precum şi recomandările adoptate la Evenimentul pentru Tineret organizat în cadrul Forumului AC de la Istanbul. Această Strategie Regională intenţionează să utilizeze toate aceste instrumente în vederea promovării unui proces treptat de cooperare intensificată între ţări, popoare şi comunităţi având ca scop contribuţia la construirea unor societăţi pluraliste caracterizate de diversitate socio-culturală şi religioasă ce au la bază valori comune, o mai bună înţelegere, încredere şi respect reciproce.

Această Strategie Regională reafirmă faptul că o cooperare regională eficientă, promovarea dialogului şi buna gestionare a diversităţii contribuie în mod esenţial la îndeplinirea de către ţările din regiune a condiţiilor şi cerinţelor criteriilor de la Copenhaga şi ale procesului de Stabilizare şi Asociere, aducând astfel întreaga regiune mai aproape de Uniunea Europeană.

Această Strategie Regională şi-a propus să contribuie la înlăturarea disensiunilor şi conflictelor din regiune printr-o viziune comună şi coerentă asupra cooperării regionale. Pentru realizarea acestor obiective, strategia se bazează pe părţi interesate dintre cele mai diverse, cum ar fi organizaţii internaţionale şi regionale, guverne naţionale şi locale, municipalităţi, organizaţii ale societăţii civile, fundaţii, universităţi şi şcoli, companii, organizaţii religioase şi persoane fizice.

Dialogul intercultural reprezintă un instrument-cheie în soluţionarea unora dintre cele mai importante provocări cu care Europa şi regiunea Europa de sud-est se confruntă în prezent şi constituie unul dintre cele trei obiective strategice ale Agendei Europene pentru Cultură. Această Strategie Regională se va concentra în primul rând asupra tineretului şi educaţiei, fără a neglija mass-media, având mereu în vedere că Alianţa încearcă să rezolve şi problemele puse de migraţie din perspectiva integrării şi că pe termen lung acest subiect trebuie luat în considerare în vederea optimizării impactului acestei Strategii. Astfel, această Strategie Regională va viza tinerii în vârstă de până la 30 de ani care, reprezentând o rezervă vitală de talent, idei şi energie, constituie un avantaj esenţial în depăşirea dificultăţilor apărute în procesul de construire a societăţilor tolerante şi participative pe baza unei noi paradigme a bunei guvernanţe, pluralismului şi gestionării diversităţii.

Strategia se va concentra şi asupra educaţiei, deoarece aceasta este o zonă de mare importanţă pentru intensificarea procesului de construire a capacităţilor tineretului, a îmbunătăţirii cunoaşterii şi abilităţilor în scopul integrării tinerilor de ambele sexe în societate şi economie şi al creării pentru aceştia a posibilităţii efective de a modela viitorul.

Această Strategie Regională va consolida rolul femeilor în iniţiativele pentru tineret în domeniul educaţiei, mass-media şi al dialogului intercultural şi va aduce în atenţie problemele legate de gen şi drepturile egale dintre bărbaţi şi femei în aceste domenii.

Pentru a încuraja societăţile deschise şi tolerante şi a promova cetăţenia activă, cetăţenii trebuie să aibă competenţe interculturale, care constituie un factor-cheie pentru întărirea dialogului intercultural. Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile importante cu deosebire pentru competenţele interculturale sunt cele legate de comunicarea în limbi străine, competenţele sociale şi civice, precum şi conştiinţa şi exprimarea culturală.

Importanţa includerii problemelor de mass-media este binecunoscută datorită influenţei acestora în formarea concepţiilor şi atitudinilor colective, şi potenţialului acestora de a servi ca punte între culturi şi societăţi. În acest sens, strategia de faţă îşi propune să contribuie la asigurarea libertăţii presei şi la a relatărilor şi prezentărilor responsabile, obiective şi oneste ale unei diversităţi de perspective.

În plus, Strategia va avea în vedere şi  utilizarea “noilor medii”, a Internetului şi dezvoltarea producţiei şi distribuţiei mediilor digitale ca modalitate eficientă de intensificare a comunicării dintre popoare şi de conciliere a diferenţelor culturale şi religioase.

Creşterea diversităţii culturale constituie o caracteristică esenţială a societăţii moderne, în principal datorită migraţiei şi mobilităţii populaţiilor. Migraţia internaţională este una dintre zonele în care, prin acţiuni concertate, se reduc tensiunile transculturale şi se îmbunătăţeşte stabilitatea regională. Integrarea migranţilor înseamnă practic îmbunătăţirea coeziunii sociale şi evitarea marginalizării grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii migranţi şi femeile migrante. Astfel, această Strategie va viza promovarea înţelegerii şi dialogului interculturale şi a problemelor de integrare cu care se confruntă grupurile-ţintă, printre altele, prin campanii de informare, workshop-uri cu mai multe părţi interesate, evenimente media şi alte măsuri publice de includere socială, precum şi prin campanii de instruire.

Această Strategie Regională subliniază că dezvoltarea în continuare a cooperării în aceste domenii va contribui la consolidarea drepturilor omului pentru toţi; la asigurarea drepturilor femeii şi a egalităţii între sexe; la promovarea respectului şi toleranţei interetnice, interculturale şi interreligioase; la încurajarea liberei circulaţii a ideilor; la dezvoltarea educaţiei tineretului axate pe abilităţi şi competenţe interculturale; la cultivarea dialogului intercultural; la promovarea integrării migranţilor; precum şi la combaterea delictelor de ură, toate acestea jucând un rol semnificativ în construirea încrederii reciproce între popoare şi a unor societăţi civile democratice coezive în regiune.

Transformarea Europei de sud-est într-o regiune în care popoarele sunt angajate împreună în găsirea unor soluţii colective pentru provocările comune cu care se confruntă constituie obiectivul comun al acestei Strategii Regionale.

template joomla