PARTEA I - ARIA DE APLICARE ŞI PRINCIPIILE STRATEGIILOR REGIONALE ALE AC

Pentru transformarea obiectivelor şi aspiraţiilor globale în realizări locale, Alianţa dispune de două mari instrumente politice: Planurile Naţionale şi Strategiile Regionale pentru Dialog şi Cooperare Interculturală.

Ambele instrumente trebuie dezvoltate ţinându-se cont de prevederile dreptului internaţional, de hotărârile şi politicile regionale, precum şi de cadrele legale naţionale ce guvernează drepturile omului, civile, economice, sociale şi culturale de bază ce stau la baza dialogului intercultural.

De asemenea, pornind de la realizările iniţiativelor internaţionale, regionale şi locale de până acum, Strategiile Regionale sunt menite să stabilească şi să asigure un cadru viabil şi continuu pentru dezvoltarea politicilor în principalele zone de interes. Strategiile Regionale ţintesc creşterea nivelului de sensibilizare privind necesitatea unei mai intense cooperări transfrontaliere şi a unor instrumente de politică dezvoltate în comun care să le permită partenerilor să facă faţă cu succes dificultăţilor cu care se confruntă împreună.

Acest cadru comun formează un cadru propice pentru dialogul intercultural, în care persoanei i se garantează siguranţa şi demnitatea, egalitatea de şanse şi participarea, unde diversele opinii pot fi exprimate liber fără teamă, unde există spaţii comune, create pentru ca schimburile dintre indivizi din diferite medii -  cultural, religios, ştiinţific sau artistic - şi schimburile dintre popoare să poată avea loc. În plus, acest cadru se constituie într-o sursă pentru proiecte de bune practici, inspiră noi iniţiative, dezvoltă standarde ambiţioase şi deschide calea către strategii eficiente şi bune practici pentru dialogul intercultural.

Strategiile Regionale au la bază o abordare cu trei laturi:

a. Dărâmarea zidurilor: promovarea cetăţeniei democratice şi libera circulaţie a ideilor, încurajarea gestionări eficiente a diversităţii din punct de vedere juridic, politic şi social, stimularea respectului şi toleranţei inter-etnice şi inter-religioase, lupta împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei, intoleranţei asociate acestora şi discursului urii, asigurarea drepturilor femeii şi a egalităţii între sexe, toate acestea jucând un rol semnificativ în construirea încrederii reciproce între popoare şi a societăţilor democratice tolerante în regiune;

b. Construirea punţilor: intensificarea schimburilor dintre popoare, dezvoltarea capacităţilor interculturale prin programe educative, artistice şi mass-media de natură să crească nivelul de sensibilizare faţă de complexitatea problemelor de identitate şi să asigure individului instrumentele necesare pentru angajarea deplină şi eficientă în procesele de dialog intercultural;

c. Împărţirea spaţiilor: crearea unor spaţii în care se poate face schimb de idei, experienţe şi convingeri într-un mediu de încredere şi respect, în care conflictele pot fi rezolvate în mod eficient şi în care comunicarea interactivă poate decurge liber.

Strategiile Regionale se concentrează asupra dezvoltării unor activităţi comune şi/sau transnaţionale într-un cadru general mai larg care acoperă practic cele patru câmpuri de acţiune ale Alianţei - învăţământul, tineretul, mass-media şi migraţia.

Acestea au rolul de a genera un proces de responsabilitate şi participare comună în proiectele Alianţei şi de a stimula o cooperare mai intensă între ţările ce se confruntă cu dificultăţi comune, precum şi de a crea noi posibilităţi de “dărâmare a zidurilor”, de “construire a punţilor” şi de a crea “spaţii comune” într-o regiune. Deşi sunt independente de Planurile Naţionale, Strategiile Regionale sunt un stimul pentru viitoarele Planuri Naţionale şi/sau extinderea acestora, creând noi posibilităţi pentru interacţiuni, iniţiative comune şi pentru obţinerea unor rezultate concrete.

Deşi sunt impulsionate de la nivel guvernamental, Strategiile Regionale au la bază strânsa cooperare cu şi între o serie vastă de părţi interesate, şi anume: organizaţiile internaţionale şi regionale competente, care deţin un rol-cheie prin schimbul de expertiză dintre ele şi care pun la dispoziţie resursele necesare în ceea ce priveşte informaţiile, instrumentele de implementare a politicii şi finanţarea; municipalităţile şi consiliile locale; partenerii din societatea civilă - ONG-urile, organizaţiile voluntare şi civice, fundaţiile, comunităţile locale, bisericile şi organizaţiile religioase - care au un rol crucial în obţinerea rezultatelor şi catalizarea acţiunilor în ţările ce mobilizează mişcări de masă; sectorul privat, care la rândul său  joacă un rol important nu numai deoarece se confruntă cu dificultăţi legate de tensiuni interculturale, ci şi, mai ales, pentru că poate servi ca platformă pentru schimburile de experienţă, difuzând bunele practici şi fiind astfel activ angajat în buna conducere a pluralismului şi gestionare a diversităţii.

Strategiile Regionale au la bază activitatea de până acum a statelor, organizaţiilor internaţionale şi regionale şi a altor actori relevanţi. Ele au scopul de a asigura o bază regională proiectelor AC, extinzând experienţele reuşite şi oferind posibilitatea unor noi iniţiative novatoare, în urma unui studiu preliminar privitor la necesităţile, aşteptările sau cererile comune.

template joomla